Trang chủ / Tin Tức / Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2012 – 2013

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2012 – 2013

Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm học 2012 – 2013

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH – PGDĐT, ngày 26 tháng 10 năm 2012 của Phòng GD&ĐT Đăk Tô về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án“ Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường từ năm 2012 đến năm 2016”
Trường THCS Lương Thế Vinh xây dựng Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2012 – 2013 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Tuyên truyền phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và địa phương ban hành, nâng cao hiệu quả, nhận thức trong thực thi pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh để các đối tượng nắm bắt kịp thời và thực hiện nghiêm túc.
2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật đối với đối tượng được tuyên truyền; chủ động phòng và chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ trật tự kỷ cương, tăng cường pháp chế trong mọi hoạt động của ngành giáo dục.
3. Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật truyền thống và những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiện đại đang được áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn. Tập trung triển khai các hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng.
4. Kết hợp phổ biến giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức, nâng cao ý thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Đảm bảo tính kế thừa, liên tục và phát huy những kết quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong những năm học qua. Qua đó tổng kết thực tiễn để chọn lọc, nhân rộng mô hình, cách thức có hiệu quả. Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tổng kết trong năm học.

Long An.2.26.2.02
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN.
1. Nội dung:
1.1. Tập trung vào các văn bản pháp luật như: Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Luật Cán bộ công chức; Luật viên chức; Luật phòng chống mua bán người; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự và các văn bản pháp luật mới khác được ban hành trong năm 2012.
1.2. Tiếp tục tuyên truyền các văn bản pháp luật đã được tuyên truyền: Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Giao thông đường bộ; Luật Bình đẳng giới; Luật Quốc tịch Việt Nam; Luật Phòng, chống HIV/AIDS; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Công nghệ thông tin; Luật cư trú; Luật đất đai; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Giáo dục sửa đổi năm 2009; Luật giải quyết khiếu nại tố cáo và các quy định về tiếp công dân.
1.3. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành như Nghị định số 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành Luật GD; Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường; về phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường cần tiếp tục triển khai và đánh giá hiệu quả hoạt động.
2. Hình thức tuyên truyền:
2.1. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên.
– Thông qua các cuộc họp cơ quan định kỳ, sinh hoạt Công đoàn; tìm hiểu qua các tài liệu hỏi – đáp pháp luật; lồng ghép với các đợt kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học ở cơ sở để giải đáp những thắc mắc cho cán bộ, giáo viên; qua đó tuyên truyền các luật đã quy định.
– Hàng năm đơn vị niêm yết các văn bản quy phạm pháp luật mới tại bản tin của nhà trường (phòng họp của cán bộ, giáo viên).
– Nhà trường xây dựng và tăng thêm đầu sách cần thiết cho tủ sách pháp luật (Quan tâm, chú trọng công việc đặt mua báo chí hàng quý) xây dựng quy chế hoạt động nhằm khuyến khích cán bộ, giáo viên và học sinh khai thác, tìm hiểu có hiệu quả những quy định của pháp luật. Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đầy đủ, có chất lượng các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do các cấp có liên quan tổ chức.
– Nhà trường xây dựng chuyên mục thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang Website của nhà trường.
– Đối với giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân, tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức để nâng cao hiệu quả việc tuyên truyền, phổ biến ở đơn vị trường học. dạy học giáo dục pháp luật trong môn GDCD, Phát động phong trào làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm môn GDCD, phát triển tủ sách pháp luật. Cán bộ quản lý phải thường xuyên kiểm tra chất lượng giáo dục pháp luật trong giờ học chính khóa và hoạt động ngoại khóa.
– Đổi mới phương pháp dạy học trong các giờ GDCD, coi trọng việc thực hành, vận dụng, tổ chức việc dạy học linh hoạt theo hướng tích hợp bằng nhiều hình thức như: Kể chuyện pháp luật, xem phim tư liệu, thi hùng biện pháp luật; tạo điều kiện cho học sinh tích cực tham gia thảo luận, mạnh dạn trình bày ý kiến.
2.2. Đối với học sinh.
– Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt lớp, trong ngày chào cờ đầu tuần với những nội dung có tính nhân văn, có nội dung giáo dục pháp luật để giúp học sinh luôn suy nghĩ, hành động chuẩn mực trong học tập, rèn luyện, trong giữ gìn phẩm chất, nhân cách và đạo đức.
– Trang bị pano, áp phích phục vụ tuyên truyền giáo dục trong các buổi ngoại khóa, cổ động…
– Thông qua các hoạt động ngoại khóa, hoạt động văn thể, sinh hoạt Đoàn, Đội, sinh hoạt lớp để tuyên truyền, giáo dục pháp luật về hôn nhân gia đình, nghĩa vụ quân sự, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông…và các quy định của pháp luật khác có liên quan trực tiếp đến cuộc sống và học tập của học sinh.
+ Tổ chức các hoạt động, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật và các hoạt động thiết thưc khác như: Hành trình theo chân Bác làm nghìn việc tốt, tổ chức thi giao thông thông minh trên Internet, thi vẽ tranh về an toàn giao thông…một cách linh hoạt, sáng tạo nhằm thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo ấn tượng tốt đẹp trong dư luận xã hội và tranh thủ sự vào cuộc của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể để cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc giáo dục thế hệ trẻ ở địa phương.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với các tổ chức trong nhà trường
Đối với công đoàn nhà trường và các tổ chuyên môn: thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng tinh thần của kế hoạch đề ra.
Đoàn thanh niên và đội TNTPHCM nhà trường: tổ chức các hoạt động, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đồng thời thông qua các hoạt động ngoại khóa, hoạt động văn thể, sinh hoạt Đoàn, Đội, sinh hoạt lớp để tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
2. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
Thường xuyên khai thác tủ sách pháp luật, báo chí phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc kiểm tra sổ mượn và trả theo quy định.
Giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân cần giáo dục pháp luật trong môn học, đổi mới phương pháp dạy học trong các giờ GDCD, coi trọng việc thực hành, vận dụng, tổ chức việc dạy học linh hoạt theo hướng tích hợp bằng nhiều hình thức như: Kể chuyện pháp luật, xem phim tư liệu, thi hùng biện pháp luật; tạo điều kiện cho học sinh tích cực tham gia thảo luận, mạnh dạn trình bày ý kiến
Giáo viên tin học có nhiệm vụ xây dựng chuyên mục thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật trên trang Website của nhà trường.
Trên đây là kế hoạch của trường THCS Lương Thế Vinh về Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2012 – 2013./.

Kiểm tra Đồng

Khi nào cần thay mặt kính Samsung Galaxy J7?

Thay mặt kính Samsung Galaxy J7 giá rẻ chính hãng đang là dịch vụ được tìm kiếm nhiều nhất ở trung tâm …