Trang chủ / Tin Tức / Phương hướng hoạt động của chi đoàn nhiệm kỳ 2011 – 2012

Phương hướng hoạt động của chi đoàn nhiệm kỳ 2011 – 2012

Phương hướng hoạt động của chi đoàn nhiệm ký 2011 – 2012
Thứ năm, 01 Tháng 1 2004 16:10 Quản trị viên Email In PDF.
Tiếp tục thực hiện chỉ thị 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của bộ chính trị rung ương đảng về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh”,

Chỉ thị 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của thủ tướng chính phủ về cuộc vận động “Hai không” Tiếp tục thực hiện tốt quyết định số 16/2008/BGDĐT về cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Năm học 2010 – 2011 là năm học thứ ba thực hiện chủ đề “ Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”.
Nhằm thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ của Đoàn Thị Trấn Đăk Tô và nhiệm vụ năm học mới nay Chi ®oµn tr­êng THCS Lương Thế Vinh x©y dùng ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng cña chi ®oµn trong nhiệm kỳ 2010 -2011 theo tinh thần sau đây:

LogoDoan

1/ Tình hình tæ chøc:

Tæng sè ®oµn viªn ®Çu n¨m : 21 ®/c.

Trong ®ã: §VGV cã . .19.. ; Nam ..05….; n÷ ..16…;

§¶ng viªn ..04.. ; Nam .0. ; N÷ ..04.. ;

Sơ cấp chính trị: 01

Dân tộc thiểu số : 01, NDT : 01.

Tæng sè chi ®oµn 1:

Trong đó đoàn viên giáo viên là giáo viên trực tiếp giảng dạy được phân công ở các bộ môn như: Tổ văn – sử:…..02…..;Tổ toán – lý….05….; Tổ hóa- sinh- TD…06…; Tổ địa – GDCD-AN-MT…06…; …; Tổ hành chính..02…:

2/ ThuËn lîi:

– Chi ®oµn lu«n ®­îc sù quan t©m chØ ®¹o kÞp thêi, sâu sát cña chi Bé §¶ng, ban gi¸m hiÖu nhµ tr­êng, c«ng ®oµn vµ ®oµn cÊp trªn.

– Trong những nhiệm kỳ qua chi đoàn có nhiều đảng viên (trong đó cuối nhiệm kỳ chi đoàn được sự quan tâm của cấp trên nên có 1 đồng chí tham gia học lớp sơ cấp chính trị) nên hoạt động đoàn ngày càng vững mạnh.

– Chi ®oµn tr­êng víi sè l­îng ®oµn viªn t­¬ng ®èi lín, ®a sè ®oµn viªn cßn trÎ khoÎ nhiÖt t×nh năng nổ trong c¸c ho¹t ®éng ®oµn.

– §a sè đoàn viªn lµ GV chñ nhiÖm nªn viÖc theo dâi vµ ®¸nh gi¸ häc sinh ®­îc kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ nghiªm tóc.

3/ Khã kh¨n:

– Một số ®oµn viªn ë xa nªn tham gia c¸c buæi sinh ho¹t ®oµn cßn chËm trễ.

– Đa số đoàn viên là nữ đang trong thời kỳ thai sản và con nhỏ nên việc tham gia các phong trào đoàn chưa đều đặn và việc phát huy năng lực còn nhiều hạn chế.

– Ban chấp hành ®oµn hÇu hÕt lµ kiªm nhiÖm nªn tham gia trªn lÜnh vùc c«ng t¸c ®oµn cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n.

– Ban chấp hành Đoàn chưa được tập huấn các kỹ năng phong trào Đoàn nên gặp không ít khó khăn trong các hoạt động Đoàn.

4/ Phương hướng chung:

Víi vai trß lµ mét tæ chøc chÝnh tri x· héi, lµ c¸ch tay ®¾c lùc cho §¶ng. Do vËy mçi ®oµn viªn lµ mét mòi nhän trong c¸c ho¹t ®éng ®oµn thÓ cña trong nhµ tr­êng. V× vËy ®oµn viªn ph¶i kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao nhËn thøc vÒ ®¹o ®øc, t­ t­ëng chÝnh trÞ, lµ lùc l­îng lu«n ®i ®Çu g­¬ng mÉu trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ häc tËp trong nhµ tr­êng.

TuyÖt ®èi tin tưởng vµo sù l·nh ®¹o cña §¶ng, trung thµnh víi ®¶ng, chÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n­íc. Thùc hiÖn tèt ®iÒu lÖ ®oµn, lÊy ®iÒu lÖ Đoµn lµm kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng.

§oµn viªn ph¶i cã t­ tưởng chÝnh trÞ v÷ng vµng, lu«n cã ý thøc tu d­ìng rÌn luyÖn ®¹o ®øc lèi sèng, ®oµn kÕt t­¬ng th©n t­¬ng ¸i gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé.

Thùc hiÖn nghiªm tóc néi quy, quy chÕ tr­êng häc, quy chÕ chuyªn m«n, tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr­êng vµ cña ®oµn thÓ c¸c cÊp.

5/ Nhiệm vụ và giải pháp:

5.1 Công tác giáo dục tư tưởng chính trị:

Nhiệt liệt chào kỷ niệm 81 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn. Mỗi Đoµn viªn ph¶i cã t­ t­ëng chÝnh trÞ v÷ng vµng, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, t¸c phong chuÈn mùc. TÝch cùc ®Êu tranh chèng c¸c thÕ lùc thï ®Þch, gi÷ v÷ng an ninh quốc phßng trong vµ ngoµi nhµ tr­êng.

TiÕp tôc thực hiện cuộc vận động “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g­¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh”. Phối hợp với đội TNTPHCM trong công tác triển khai kể chuyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dưới cờ vào thứ 2 đầu tháng.

D­íi sù chØ ®¹o cña chi bé §¶ng ®Èy m¹nh c«ng t¸c gi¸o dôc t­ t­ëng chÝnh trÞ cho ®oµn viªn, tham gia nghiªm tóc c¸c buæi häc tËp nghÞ quyÕt do c¸c cÊp uû §¶ng ®Ò ra.

ChÊp hµnh tèt quy chÕ d©n chñ, néi quy c¬ quan, thùc hiÖn tèt quy chÕ chuyªn m«n, ®¶m b¶o d¹y vµ häc nghiªm tóc cã hiÖu qu¶.

Tham gia tæ chøc to¹ ®µm kû niÖm c¸c ngµy lÓ lín trong n¨m nh­: 20/10; 20/11; 22/12; 26/3 …v…v.

Phòng chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, cuộc vận đông hai không. Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

ChØ tiªu: 100% §V cã t­ t­ëng chÝnh trÞ v÷ng vµng.

100% đoàn viên thanh niên nâng cao cảnh giác phòng chống âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

5.2 C«ng t¸c chuyªn m«n:

Th­êng xuyªn phèi hîp víi nhµ tr­êng, tæ chuyªn m«n, gi¸o viªn chñ nhiÖm líp nh»m ®Èy m¹nh c«ng t¸c d¹y vµ häc trong nhµ tr­êng.

Thực hiện nghiêm túc trong soạn giảng, kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; Tích hợp giáo dục kĩ năng sống; Tích hợp giáo dục đạo đức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tích hợp giáo dục môi trường trong giờ học ở các bộ môn ngữ văn, lịch sử, GDCD….Đặc biệt dạy học theo mô hình sơ đồ tư duy mới.

Đoàn viên giáo viên hầu hết là giáo viên trẻ trong nhà trường do vậy phải là đội ngũ đi đầu và đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy học, tăng cường học tập, rèn luyện chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực.

Triển khai tham gia viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

Lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c ph¸t triÓn cña chi ®oµn, chi ®éi, liªn ®éi trong tr­êng häc. §èi víi §VGV tay nghÒ cßn non trÎ cÇn ph¶i tÝch cùc häc tËp nh÷ng ®ång nghiÖp ®i tr­íc ®Ó n©ng cao tay nghÒ, thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt l­îng häc sinh.

* ChØ tiªu gi¸o viªn:

– 100 % §VGV cã líp chñ nhiÖm phÊn ®Êu ®¹t tõ kh¸ trë lªn.

– 100% §VGV thùc hiÖn tèt néi quy, quy chÕ chuyªn m«n.

– C¸c tiÕt d¹y trong th¸ng ®¹t tõ kh¸ trë lªn.

– Hå s¬ ®¹t : Tèt: 90% ; kh¸: 10%

– Phấn đấu đạt 75% đoàn viên dạy giỏi cấp trường; đạt từ 4 – 5 ĐVGV dạy giỏi cấp Huyện, tiến đến tham gia thi cấp tỉnh.

– 100 % ®oµn viªn giáo viên tham gia lµm vµ sö dông ĐDDH cã hiÖu qu¶.

– 100% ®oµn viªn giáo viên tham gia viÕt đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng.

5.3 C«ng t¸c phong trµo:

Thùc hiÖn phu¬ng ch©m mçi ®oµn viªn lµ mét mòi nhän trong c¸c ho¹t ®éng phong trµo, do vËy mỗi ®oµn viªn phải cã tr¸ch nhiÖm cao trong mäi phong trµo trong vµ ngoµi nhµ tr­êng.

Phối hợp với đội TNTPHCM thực hiện chương trình ” Đêm hội trăng rằm” tổ chức vào tháng 9/2010.

Phèi hîp tèt víi nhµ tr­êng, c«ng ®oµn, ®oµn cÊp trªn tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng phong trµo v¨n ho¸ , v¨n nghÖ, TDTT trong năm học.

Phối hợp với đội TNTPHCM thực hiện ngoại khoá hình thức thi nét đẹp đội viên; tìm hiểu về đoàn, đội- kỹ năng công tác đoàn; tích hợp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh, Tuyên truyền NĐ 73 về xử lý vi phạm đối với hành vi sử dụng vũ khí…)

Phối hợp với Nhà trường, Công đoàn, Đội tổ chức văn nghệ tiếng hát dân ca cấp trường.

Tổ chức giải bóng đá mini nam lần 2 cấp trường (Dự kiến tháng 2/2012)

Tham gia cắm trại ngành.(Dự kiến tháng 4/2012)

Tham gia b¶o vÖ m«i tr­êng xanh – s¹ch – ®Ñp nh­: thực hiện ngày vệ sinh thứ 7 tình nguyện trong đoàn viên (2 lần/ tháng); b¶o vÖ v­ên tr­êng, vÖ sinh ®­êng phè, chăm sóc công trình măng non, phối hợp với nhà trường, công đoàn, đội TNTPHCM nhà trường chăm sóc nghĩa trang huyện Đăk Tô, xây dùng nÕp sèng v¨n ho¸, gia ®×nh v¨n ho¸.

*ChØ tiªu: 100% §VGV tham gia phong trào nhiệt tình, tÝch cùc.

5.4 C«ng t¸c x©y dùng ®éi TNTPHCM:

Lu«n quan t©m và phối hợp ®Õn c«ng t¸c ®éi trong tr­êng häc, hç trî, gióp ®ỡ t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho ho¹t ®éng ®éi ngµy mét ph¸t triÓn, giữ vững danh hiệu liên đội mạnh cấp tỉnh.

5.5 C«ng t¸c x©y dùng ®oµn:

Coi träng c«ng t¸c x©y dùng vµ còng cè tæ chøc ®oµn ngµy cµng v÷ng m¹nh tõ ®ã n©ng cao c«ng t¸c ®oµn trong nhµ tr­êng.

Tiếp tục học tập và làm theo “quy tắc ứng xử văn hoá trong đoàn viên giáo viên”

Hoàn thành đại hội Chi Đoàn, bầu ra BCH chi đoàn mới. Chi đoàn sinh hoạt Đoàn định kỳ vào ngày 26 hàng tháng.

Hoàn thành hồ sơ chi đoàn: Sổ chi đoàn, sổ biên bản, sổ kế hoạch đoàn nhiệm kỳ 2011 – 2012 và thường xuyên thực hiện cuốn sổ “truyền thống của Đoàn”

Nhận xét đánh giá, xếp loại đoàn viên theo quý.

Trình kế hoạch và báo cáo kết quả hoạt động đoàn theo tháng đúng quy định.

Các đoàn viên luôn nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên. Tham gia mọi hoạt động do Chi bộ, Nhà trường và Đoàn cấp trên phát động.

Tham gia đóng đoàn phí đúng quy định.

a) Thực hiện phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc:

– Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc;

Đoàn viên cần thường xuyên tham gia lao động vệ sinh trường học, ở địa phương. Tham gia phát triển kinh tế cá nhân và giữ gìn trật tự an ninh xã hội.

– Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng;

Thực hiện nhiệm vụ đoàn viên « Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên »

– Xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội;

– Xung kích thực hiện cải cách hành chính;

Thực hiện đổi mới cách thức làm việc và giải quyết các công việc.

– Xung kích hội nhập kinh tế quốc tế;

b) Thực hiện phong trào 4 đồng hành với thanh niên lập thân- lập nghiệp:

– Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề.

– Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm; thực hiện giáo dục hướng nghiệp đến thanh niên.

– Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

– Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỷ năng xã hội, thông qua việc giáo dục kĩ năng sống cho các em.

5.6 C«ng t¸c x©y dùng §¶ng:

Nh»m kÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng cña §¶ng, chi ®oµn lu«n coi träng viÖc båi d­ìng ®oµn viªn ­u tó ®Ó giíi thiÖu cho chi bé §¶ng.

* ChØ tiªu:

Giíi thiÖu 03 đoàn viên ­u tó cho chi bé §¶ng.

5.7 Gi¶i ph¸p:

§èi víi BCH:
Đổi mới hinh thức sinh hoạt đoàn, Phân công nhiệm vụ đến các thành viên trong BCH, theo dâi chÝnh x¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña tõng ®oµn viªn và nhận xét cụ thể.

V¹ch ra kÕ ho¹ch vµ ph©n công nhiÖm vô cô thÓ ®Õn tõng ®oµn viªn trong chi đoµn.

Thùc hiÖn tinh th©n phª vµ tù phª nghiªm tóc, chÝnh x¸c ®Ó chi ®oµn ngµy cµng v÷ng m¹nh.

Tạo sự đoàn kết, thống nhất cao giữa các thành viên trong chi đoàn.

§èi víi ®oµn viªn:
Ph¶i tuyÖt ®èi chÊp hµnh theo sù ®iÒu ®éng vµ ph©n c«ng c«ng viÖc cña ban chÊp hµnh. §Ò cao tÝnh tù gi¸c cao trong c«ng viÖc, kh«ng ng¹i khã, kh«ng nÐ tr¸nh c«ng viÖc, ®oµn kÕt nhắc nhở, gióp ®ì nhau cïng tiÕn bé.

5.8 H­íng kh¾c phôc:

– BCH lu«n chó ý ®Õn tõng ®oµn viªn.

– KhuyÕn khÝch §V tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng phong trµo.

– Cã chÕ ®é khen th­ëng kÞp thêi nh÷ng ®oµn viªn hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô trong n¨m häc.

– Nhắc nhở, KhiÓn tr¸ch nh÷ng đoµn viªn kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®· giao.

6 / Đăng ký thi đua:

– TËp thÓ: Chi ®oµn tr­êng THCS Lương Thế Vinh ®Ò nghÞ tØnh ®oµn tÆng b»ng khen.

– C¸ nh©n: … 1…. ®/c ®Ò nghÞ tØnh ®oµn tÆng giÊy khen.

….2…..®/c ®Ò nghÞ huyÖn ®oµn tÆng giÊy khen.

….3… .®/c ®Ò nghÞ UBND thÞ trÊn tÆng giÊy khen.

Kiểm tra Đồng

Thay màn hình Samsung Galaxy J3 LTE giá siêu rẻ tại TPHCM

Dịch vụ sửa màn hình Samsung Galaxy J3 LTE của MaxMobile được rất nhiều các bạn quan tâm trong …